GAMLEBY.SE

 

 

  Gamleby startsida Strandpromenaden
Projektgruppen för "Strandpromenaden" vill göra Gamlebyviken till en blänkande vattenspegel
och Gamlebyvikens strand till ett attraktivt stråk för promenader och gemenskap
Gamlebybornas önskan om en promenad längs Östra Ringvägen har funnits länge. Nu kan denna önskan förverkligas genom
en strandpromenad som är väl förankrad hos Gamlebyborna via ett initiativ och ett samarbete mellan Gamleby
Intresseförening, Gamleby Folkhögskola, Gamleby Segelsällskap och Gamleby församling. Flera enskilda privatpersoner
stödjer också projektet.
 
På ett möte som hölls på Gamleby Intresseförenings initiativ om Gamlebys utvecklingsmöjligheter gav kommunalrådet
Harald Hjalmarsson sitt positiva stöd till skapandet av en strandpromenad.
Vi hoppas genom vårt initiativ att ekonomiska möjligheter ska tillskapas som gör det möjligt att genomföra projektet.
 
Projektgruppen är beredda att fortsätta driva detta projekt men det går inte att föra det lyckligt i hamn om inte Västerviks
kommun ger sitt handfasta bidrag till denna satsning.
 
Detta skulle man med enkla medel kunna skapa genom att göra ett promenadstråk som sträcker sig utmed Gamlebyviken
med med bänkar, grillplatser och konstverk smakfullt utplacerade. Strandpromenaden ska ha en anslutning till Unos park
och gamla torget, möjligheter att knyta an till kvarteret kring Holms Yachtvarv och småbåtshamnen och i förlängningen
till skulpturparken på Garpedansberget. Det ger ytterligare bidrag till att skapa en kulturhistorisk spännande miljö som
skulle skapa en attraktiv boendemiljö i Gamleby och gynna en ekonomisk utveckling och turisttillströmningbåde på kort som
lång sikt.
 
 

Senaste Nytt 2014

Västerviks kommun har beslutat att högstadieskolan i Gamleby ska flytta till en fastighet som i dag hyser Kunskapsskolan
vid Gamleby Utbildningscenter. Projektet blir nu åter aktuellt. En strandpromenad behövs för att skolungdomar kan gå eller
cykla till och från skolan.
 
 
 
 

Syfte och mål med projekt strandpromenaden

Har som mål att levandegöra Gamlebys hamnområde och
återställa en unik kulturmiljö till ett levande rekreationsområde.
Skapa en attraktiv boendemiljö i Gamleby som gynnar en
ekonomisk utveckling.
Gästhamnen uppdateras till normal standard eller flyttas.
Lokal & regional attraktionskraft.
Miljö i balans.

Möjliga arbetstillfällen

Projektet ger möjligheter till sysselsättning på såväl kort som
lång sikt. Omfattning kan omöjligt förutspås.
Uppföljning och utvärdering av projektet i samarbete med
Västerviks kommun och Gamleby intresseförening.

Kontakt

Gamleby intresseförening tfn: 0709 92 95 37

 

 

 

 

Från Unos Park & Gamleby Torg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Till Östra Ringskolan & Hammarsbadet

Foto: Jan Cullberg

 

 

Gamleby startsida

Cullberg Consulting
 

Ansvarig för webbplatsen: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbansvarig:  Jan Cullberg  |  Kontakt: info@gamleby.se   |  © Gamleby intresseförening